T e e n u s e d
- Tsiviilõigus ja tsiviilkohtumenetlus

- Võlaõigus, võlgnevuste sissenõudmine

- Inkassoteenused, võlanõuete haldamine ja väljaostmine

- Äriõigus s.h. äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

- Asjaõigus s.h. omandi- ja valdusküsimuste lahendamine

- Elamuõigus s.h. üürile andja ja üürnikuga seotud küsimuste lahendamine

- Lepinguõigus s.h. lepingute koostamine, täitmise kontrollimine ja vaidluste lahendamine

- Klientide lepinguline esindamine s.h. kohtutes ja ametiasutustes

- Tööõigus s.h. töölepingute analüüs, töövaidlused

- Haldusõigus ja haldusmenetlus s.h. vaiete ja kaebuste koostamine, esindamine ametiasutustes jne.

- Karistus- ja väärteoõigus, kriminaalmenetlus s.h. õigusalane nõustamine, esindamine ja kaitse

- Täitemenetlus